Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

quyet-dinh-791-qd-ubnd-ngay-26-4-2019-cua-ubnd-tinh-lang-son

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 791 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 131/TTr- TNMT ngày 16/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

  1. Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  2. Bộ đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
  3. Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(Quy định chi tiết 03 Bộ đơn giá kèm theo Quyết định này được gửi trên Eoffice và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn).

Điều 2. Bộ đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng cho việc lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và làm căn cứ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành xây dựng lưới địa chính; đo đạc lập bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ toạ độ bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
– PCVP UBND tỉnh,
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB;
– Lưu VT, KTN. (NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Tải về Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn TẠI ĐÂY

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *