Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với hình thức tự thực hiện

quy-trinh-lua-chon-nha-thau-doi-voi-hinh-thuc-tu-thuc-hien

Căn cứ theo Điều 25 Luật Đấu thầu 2013 quy định thì hình thức tự thực hiện được áp dụng đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức, bên mời thầu trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực về kỹ thuật, tài chính và có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Quy trình tự thực hiện trong lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, quy trình tự thực hiện bao gồm những bước cơ bản như sau:

quy-trinh-lua-chon-nha-thau-doi-voi-hinh-thuc-tu-thuc-hien

 

Điều kiện áp dụng

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu” trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

2. Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

3. Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Quy trình tự thực hiện

1. Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc:

Hồ sơ về phương án tự thực hiện được lập bao gồm yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, giá trị, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần thực hiện và dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc. Trường hợp gói thầu do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trong phương án thực hiện phải bao gồm dự thảo về thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện.

MẪU PHƯƠNG ÁN TỰ THỰC HIỆN

Phương án tự thực hiện chỉ áp dụng dụng đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc đơn vị chuyên môn trực thuộc, không áp dụng đối với đơn vị hạch toán độc lập.

Nội dung phương án tự thực hiện theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP điều 62 khoản 1 như sau:

1. Yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc

Tùy thuộc yêu cầu và tính chất của từng công việc

2. Giá trị thực hiện

– Giá trị thực hiện xác định theo giá gói thầu được duyệt, trường hợp đã phê duyệt dự toán gói thầu thì xác định theo dự toán gói thầu được duyệt

– Giá trị thực hiện không tính thuế VAT

3. Thời gian thực hiện

Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt

4. Chất lượng công việc cần thực hiện

– Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

– Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

5. Dự thảo Hợp đồng hoặc Thỏa thuận giao việc

– Dự thảo hợp đồng sử dụng đối với trường hợp chủ đầu tư/bên mời thầu giao cho đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện

– Dự thảo thỏa thuận giao việc sử dụng đối với trường hợp chủ đầu tư/bên mời thầu giao cho đơn vị thuộc mình thực hiện

2. Hoàn thiện phương án tự thực hiện và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc:

Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất trong phương án tự thực hiện, dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc và các nội dung cần thiết khác.

3. Ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận giao việc:

Tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị phụ thuộc hoặc ký thỏa thuận giao việc với đơn vị được giao để tự thực hiện gói thầu.

4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định các nội dung công việc thuộc gói thầu phải được giám sát khi thực hiện, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu một nhà thầu tư vấn giám sát độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với mình để giám sát quá trình thực hiện gói thầu; trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định hoặc không có tư vấn giám sát độc lập quan tâm hoặc không lựa chọn được tư vấn giám sát độc lập do gói thầu được thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa, gói thầu có giá trị dưới 01 tỷ đồng thì tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu phải tự tổ chức thực hiện giám sát.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *