Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng theo Nghị định 06/2021

mau-bien-ban-nghiem-thu-cong-viec-xay-dung-2022

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là mẫu văn bản được lập ra khi nghiệm thu công việc xây dựng.

mau-bien-ban-nghiem-thu-cong-viec-xay-dung-2022

 

Quy định về nghiệm thu công việc xây dựng

Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nội dung chủ yếu của biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

  • Tên công việc được nghiệm thu;
  • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
  • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
  • Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);
  • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
  • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

  1. Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;
  2. Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;
  3. Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Địa danh, ngày … tháng … năm 2022

BIÊN BẢN SỐ: 21/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án:
Gói thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Địa điểm:

1. Đối tượng nghiệm thu:

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) Tư vấn giám sát:

Ông (bà):Chức vụ:
Ông (bà):Chức vụ:

b) Nhà thầu thi công:

Ông (bà):Chức vụ:
Ông (bà):Chức vụ:

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:      … giờ … phút, ngày … tháng … năm 2022

Kết thúc:     … giờ … phút, ngày … tháng … năm 2022

Địa điểm:  Tại công trình

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

– Hợp đồng thi công xây dựng số: …

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu số …  ngày … tháng … năm 2022 của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt;

– Những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận (nếu có);

– Căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng;

– Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng

– Căn cứ kết quả thí nghiệm số:

– Chứng chỉ vật liệu, biên bản lấy mẫu thí nghiệm, các kết quả thí nghiệm

– Nhật ký thi công của đơn vị thi công.

– Biên bản hiện trường (nếu có) số: …

– Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

– Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật: Đạt yêu cầu thiết kế.

– Kỹ mỹ thuật: Đạt yêu cầu.

– Thi công theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

– Đạt yêu cầu kỹ thuật.

c) Về khối lượng đã thực hiện:

TT

TÊN CÔNG VIỆCĐƠN VỊKHỐI LƯỢNG
HỢP ĐỒNGTHI CÔNG

NGHIỆM THU

      
      

Khối lượng thực hiện: diễn giải khối lượng kèm theo.

5. Các ý kiến khác: Không

6. Kết luận:

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đă thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có).

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

 

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

 

 

Tải về mẫu bản nghiệm thu công việc xây dựng: TẠI ĐÂY

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *