Mẫu biên bản mở thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

mau-bien-ban-mo-thau-1-giai-doan-2-tui-ho-so

Đối với gói thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ áp dụng Phụ lục 2B (Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2015/TT-BKHĐT Ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. và Phụ lục 4: Mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

mau-bien-ban-mo-thau-1-giai-doan-2-tui-ho-so

Phụ lục 2B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm 2021

 BIÊN BẢN

MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc … giờ … phút ngày … tháng … năm 2021 tại Ban Quản lý dự án ….. Địa chỉ ….

 1. CÁC THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên dự án: …
 3. Tên gói thầu: ….

III. Danh sách nhà thầu

 1. Các nhà thầu mua hoặc nhận HSDT từ bên mời thầu
STTTên nhà thầuĐịa chỉ
1Công ty A
2Công ty B
3Công ty C
4Công ty D
5Công ty E
6Công ty F
7Công ty G
8Công ty H
 1. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định
STTTên nhà thầuĐịa chỉ
1Công ty A
2Công ty B
3Công ty C
 1. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: Không có.
 2. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT: Không có.

 

 1. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
STTCác thông tin chủ yếuCông ty ACông ty BCông ty C
1Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có)KhôngKhôngKhông
2Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở
3Bản gốc HSĐXKT010101
4Số lượng bản chụp HSĐXKT040404
5Thời gian có hiệu lực của HSDT120 ngày120 ngày120 ngày
6Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu600 triệu/150 ngày600 triệu/150 ngày600 triệu/150 ngày
7Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu24 tháng24 tháng20 tháng
8Tình trạng niêm phong của HSĐXTC

 

Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở HSĐXKT: Không có.

 

 1. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

Các thông tin liên quan khác: …

Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở HSĐXKT kết thúc vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm 2021.

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT:

CÁC NHÀ THẦU THAM DỰĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
1. Ông:……………………………………………….. 

 

 

 

 

2. Ông:………………………………………………..
3. Ông:………………………………………………..

Phụ lục 4

 [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

BIÊN BẢN

MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

Lễ mở HSĐXTC được bắt đầu vào lúc ­_____ [Ghi thời điểm mở HSĐXTC] tại ____ [Ghi địa điểm mở HSĐXTC].

 1. CÁC THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư].
 3. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT].

III. Danh sách nhà thầu tham dự:_____  [Ghi tên các nhà thầu].

 1. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ HSĐXTC
SttCác thông tin chủ yếuNhà thầu ANhà thầu B
1Tình trạng niêm phong của HSĐXTC
2Điểm kỹ thuật của các HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
3Bản gốc HSĐXTC
4Số lượng bản chụp HSĐXTC
5Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC
6Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC
7Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)
8Giá trị giảm giá (nếu có)

Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở HSĐXTC (nếu có).

 1. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

_________ [Bên mời thầu điền các thông tin liên quan khác (nếu có)].

Bản chụp biên bản mở HSĐXTC được gửi đến tất cả các bên tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở HSĐXTC kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở HSĐXTC].

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC:

CÁC NHÀ THẦU THAM DỰĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
1. Ông:……………………………………………….. 

 

 

 

 

2. Ông:………………………………………………..
3. Ông:………………………………………………..

TẢI VỀ MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ

mau-to-trinh-va-cac-van-ban-tham-dinh-thiet-ke-xay-dungTẠI ĐÂY 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *