Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

don-gia-nhan-cong-tinh-lang-son-nam-2022-1536x864

Ngày 12/10/2021 Sở xây dựng Lạng Sơn ban hành Văn bản số 1783/SXD-QLXD,  V/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

don-gia-nhan-cong-tinh-lang-son-nam-2022-1536x864

Để việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thống nhất và đáp ứng được yêu cầu của các dự án trên địa bàn tỉnh trong khi UBND tỉnh chưa công bố đơn giá nhân công, bảng giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

1. Việc thực hiện chuyển tiếp đối với các công trình, dự án đã và đang triển khai hiện nay trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn thực hiện theo các quy định tại Điều 44, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

2. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

3. Áp dụng định mức xây dựng: Thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

4. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng: Các dự án đầu tư xây dựng vận dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công xây
dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện theo hướng dẫn chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại khoản 3, Mục I, Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021. Đơn giá nhân công của bậc thợ bình quân được quy định cụ thể tại Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 chuyển đổi sang theo cách phân nhóm của Thông tư 13/2021/TT-BXD như sau:

don-gia-nhan-cong-tinh-lang-son-nam-2021

Đơn giá nhân công theo hướng dẫn này là đơn giá nhân công của cấp bậc bình quân của các nhóm nghề theo Bảng 4.3, Mục II, Phụ lục số IV; đơn giá của các cấp bậc còn lại được quy đổi theo khoản 2, Mục I, Phụ lục số IV, kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

5. Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị thi công: Về định mức ca máy và thiết bị thi công, nguyên giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng theo mục V, Phụ lục V, kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; giá nhiên liệu theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại thời điểm thực hiện. Riêng đơn giá nhân công điều khiển máy và thiết bị thi công thực hiện theo hướng dẫn ở phần trên tại mục 4.

6. Áp dụng đơn giá xây dựng công trình: Về định mức xây dựng áp dụng theo các Phụ lục số I, II, III, IV, V, VI, kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy thực hiện theo hướng dẫn ở phần trên tại mục 4, 5; về giá các loại vật liệu xây dựng áp dụng theo công bố giá định kỳ của Sở Xây dựng. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 3, Điều 9, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

7. Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: Thực hiện theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Việc áp dụng cách tính đơn giá nhân công; đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn ở trên để lập dự toán xây dựng công trình được thực hiện kể từ ngày 15/10/2021 cho đến khi có công bố đơn giá thay thế của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện./.

Tải về Văn bản số 1783/SXD-QLXD, ngày 12/10/2021 của Sở xây dựng Lạng Sơn: Tại đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *