Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

bo-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tinh-lang-son-nam-2021

bo-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tinh-lang-son-nam-2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND; Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí quản lý đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung Quyết định số 353/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số:  353/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 21  tháng 01 năm 2021

 

 QUYẾT ĐỊNH

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;       

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn c Thông tư s 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 ca Bộ trưởng B Xây dng hướng dn xác định đơn giá nhân công xây dng;

Căn c Thông tư s 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 ca Bộ trưởng B Xây dng v vic hướng dn xác định giá ca máy và thiết b thi công xây dng;

Căn c Thông tư s 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 ca Bộ trưởng B Xây dng Ban hành định mc xây dng;

Căn c Thông tư s 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 ca Bộ trưởng B Xây dng sa đổi, b sung mt s điu ca 04 thông tư có liên quan đến qun lý chi phí đầu tư xây dng;

Căn c Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn c Quyết định s 2090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 05/TTr-SXD ngày 08 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm:

  1. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
  2. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  3. Đơn giá xây dựng công trình;
  4. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  5. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thống nhất thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổng hợp những
vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem
xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;

– Văn phòng Chính phủ (b/c);

– Bộ Xây dựng (b/c);

– TTTU,TTHĐND tỉnh (b/c);

– UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn;

– CT, các PCT;

– C,PVP, các phòng CV,TTTH-CB;

– Lưu: VT, KT(THTr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Lương Trọng Quỳnh

Tải về toàn bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND
tỉnh Lạng Sơn)

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng. >> TẠI ĐÂY
Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt. >> TẠI ĐÂY
Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát. >> TẠI ĐÂY
Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa Chữa. >> TẠI ĐÂY
Đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiêm chuyên ngành xây dựng. >> TẠI ĐÂY

Quyết định số 353/QĐ-UBND

ộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *