Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2023 của Sở xây dựng Lạng Sơn về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 12 /QĐ-SXD

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn c Lut Xây dng ngày 18 ngày 6 tháng 2014; Lut Sa đổi, b sung mt s điu Lut Xây dng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn c Ngh định s 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 ca Chính ph v qun lý chi phí đầu tư xây dng;

Căn c Thông tư s 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 ca B trưởng B Xây dng v vic hướng dn mt s ni dung xác định và qun lý chi phí đầu tư xây dng;

Căn c Thông tư s 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 ca B trưởng B Xây dng xác định các ch tiêu kinh tế k thut và đo bóc khi lượng công trình;

Căn c Quyết định s 04/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 ca UBND tnh Lng Sơn phân cp cho S Xây dng công b ch s giá xây dng; công b giá vt liu xây dng, thiết b công trình, đơn giá nhân công xây dng, giá ca máy và thiết b thi công, giá thuê máy và thiết b thi công xây dng trên địa bàn tnh Lng Sơn;

Xét đề ngh ca Trưởng phòng Qun lý xây dng.

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng nguồn vốn khác theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Xây dựng (b/c);

– UBND tỉnh (b/c);

– Các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;

– Cục Thống kê tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Lưu: VT, QLXD, Website Sở.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Trung Hiếu

Tải về Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 của Sở xây dựng Lạng Sơn về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: TẠI ĐÂY

jQuery(document).ready(function($) {
$.post(‘ {action: ‘wpt_view_count’, id: ‘7468’});
});

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *